Сградата се състои от един подземен, един приземен, седем надземни и един подпокривен етаж.

Водоснабдяването на обекта се извършва от съществуващ уличен водопровод Ø150 от чугунени тръби, преминаващ западно от парцела. Обемът на изразходваната вода се измерва от общ водомерно-арматурен възел, монтиран в обособено помещение в сутерена на сградата. Разходът на вода на отделните абонати се измерва с индивидуални водомерно-арматурни възли с импулсни изводи за дистанционно отчитане.

За пожарогасене в сградата е предвидена сградна водопроводна инсталация за пожарогасене с пожарни кранове за подземния гараж и сухотръбие Ø2“ за жилищните етажи. Инсталациите за пожарогасене са изпълнени от стоманени поцинковани тръби.

Сградната водопроводна инсталация за питейно-битови нужди е с долно разпределение, разклонена. Гореща вода се осигурява централно от водонагревател, разположен в помещението на абонатната станция. За резервен вариант е предвиден по един електрически бойлер във всеки апартамент.

Сградната каналзиационна инсталация е смесена – за битови и дъждовни води. Отпадъчните води се отвеждат в съществуваща улична канализация Ø600 от бетонови тръби, изградена западно от имота.